Konekesko Eesti AS sotsiaalse vastutuse põhimõtted

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate kutseoskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja mainest.

Peame sotsiaalset vastutustundlikkust keskseks meie tegevuses ning oleme integreerinud need põhimõtted oma tegevuste kõikidesse aspektidesse.

Kliendid

Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele ta saab kindel olla. Me teame oma vastutust ning me ei pelga anda lubadusi selle teenuse pakkumisel ja võtta vastutust nende täitmise eest. 

Kliendifookus on jätkusuutliku ettevõtluse üks olulisemaid kriteeriumeid ning klientidel on võimalik läbi tagasiside kujundada ettevõttes elluviidavate tegevuste tähtsust. Turukeskkonna üheks oluliseks kaardistamiseks kasutame Soovitusindeksi meetodit (Net Promoter Score - NPS).

Töötajad

Konekesko Eesti AS annab Eestis tööd kokku enam kui 80 inimesele. Pikaajaliste kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus.

Kontserni personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist, tagades organisatsiooni ja juhtimise järjepidevuse, konkurentsis püsimise, organisatsiooni väärtuse hoidmise ja tõstmise ning pideva pädevuse arendamise. Hindame ja toetame töötajate enesetäiendamist ja arengut, pakume erinevaid koolitusi nii ettevõtte sees kui väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis.

Tähistame koos oma töötajatega nende isikliku elu sündmusi ning väärtustame pikaajalist töösuhet. Hindame kõrgelt meeskonnatööd ja tugevat tiimitunnet.

Kogukond

Peame väga oluliseks kogukonna toetamist ja selle tegemistes osalemist. Toetame aktiivse partnerluse kaudu noori ja nende arengut. Konekesko Eesti AS annab oma panuse haridusse, osaledes koolide õppeprogrammide uuendamises ja õppematerjalide ettevalmistamises. Samuti pakume juba lasteaedadele võimalust külastada meie masinakeskusi.

Põllumajandus- ja metsandushariduse edendamiseks on ettevõte toetanud tehnika soetamist koolidesse. See ning õppuritele pakutavad praktika- või esimesed töökohad annavad neile võimaluse saada praktilisi kogemusi.

Teeme aktiivset koostööd Luua Metsanduskooliga, Olustvere Tehnika- ja Maamajanduskooliga, Kehtna Kutsehariduskeskusega, Järvamaa Kutsehariduskeskusega ja Eesti Maaülikooliga.

Lisaks koolitab ettevõtte regulaarselt kliente, panustades nende äri efektiivsuse ja tootlikkuse kasvu.

Keskkond ja kvaliteet

Piirame Konekesko otsest keskkonnamõju, et vähendada meie kahjulikku jalajälge. Pöörame tähelepanu energiasäästlikule tarbimisele (elektri- ja soojusenergia) ning jäätmekäitlusele (ohtlike jäätmete kontrollitud äravedu ja olmejäätmete sorteerimine). Soovime anda omalt poolt panuse meid ümbritseva keskkonna arengusse ja osaleme metsaistutustalgutel. Samuti pakume oma klientidele peale tavaliste masinate ka loodust säästvaid hübriidmasinaid.

Partnerid

Peame oluliseks, et meie koostööpartnerite ja hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid nende eesmärkide saavutamist.


VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTE 2018

Konekesko Eesti AS omab Vastutustundlikku Ettevõtluse Indeksi pronkstaset 2018.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalevad ettevõtted, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas.

Vastutustundliku ettevõtluse oluline märksõna on läbipaistvus ja ausus. Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutud. Seega seadusest tulenevate nõuete täitmine ei tähenda automaatselt vastutustundlikkust.

Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimused on koondatud neljaks valdkonnaks:

  • Turukeskkond
  • Valitsemine ja eetika
  • Looduskeskkond
  • Hea tööandja

Märgise saamine on suur tunnustus meie ettevõttele. See  annab objektiivset tagasisidet tervele meie organisatsioonile paremaks muutumise teel. Vastutustundlikkus ettevõtluses on teekond, mitte ühekordne saavutus.