Kui valite „Aktsepteerin“, siis kasutame küpsiseid, mis ei ole tehniliselt vajalikud (ka kolmandate isikute küpsiseid) selleks, et meie veebipakkumised oleks kasutajasõbralikud ning et me saaksime oma teenindust parandada ja veel enam Teie huvide järgi kohandada. Te saate oma nõusoleku igal ajal siin tagasi võtta. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutame ka juhul, kui Te ei vali „Aktsepteerin“.

Selleks et jälgida Teie kasutajakäitumist, rakendab CLAAS ka Google Analyticsit. Google töötleb Teie kasutusandmeid, et jagada CLAASile anonüümset kasutajakäitumise statistikat. Google kasutab Teie andmeid ka mis tahes otstarbel (nt profiilide moodustamine) ning liidab Teie andmed teiste allikate andmetele. Google säilitab Teie andmeid vajaduse korral väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USA-s Google LLC kaudu. Nii Google’il kui ka riigiasutustel on nendele andmetele juurdepääs.  

Lisateabe saamiseks vaadake meie andmekaitseinfot.

Aktsepteerima

Andmekaitse teated

Käesolev andmekaitseteade käsitleb isikuandmete töötlemist Konekesko Eesti ASi kliendiregistris

 Sisukord

1. Vastutav töötleja

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

4. Andmete säilitamine

5. Mis õigused Teil on?

6. Kuidas oma õigusi kasutada

7. Teave isikuandmete saaja kohta

8. Õigus esitada kaebus

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

13. Andmekaitseametnik

 

1. Vastutav töötleja

Konekesko Eesti AS

Põrguvälja tee 3a Pildiküla Rae vald

75308 Harjumaa Estonia

10702447

Seoses isikuandmete töötlemisega võite ühendust võtta e-posti aadressil data@kesko.ee

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute järgmisi andmeid:

 • Nimi ja kontaktandmed
 • Näiteks aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
 • Ametikoht, -nimetus ja ärikliendi tegevusala  
 • FIE registrikood
 • Turundusteadete e-posti või mobiiltelefoni teel saatmise keeld
 • Kliendisuhte haldamisega seotud andmed
 • Nt saadetiste ja arvete kontaktisikud, kontode kasutusõigused, klienditeeninduse salvestused, kliendi tagasiside ja meililoendid (nt kliendiajakirja tarbeks)
 • Väikeettevõtjate krediidiaruanded
 • Turundus- ja klienditeenindustoimingute andmed
 • Koosolekute ja muu suhtluse andmed
 • Veebi- ja mobiiliteenuste kasutamiseks registreerumine, kasutajanimed ning teave teenuste kasutamise kohta

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute isikuandmeid, et säilitada ja arendada ärikliendiga loodud kliendisuhet, esitada arveid, tegeleda võlgnevustega, toimetada tooteid kohale ning luua teenuseid. Peale selle töödeldakse andmeid seoses müügitehingute, klientide leidmise, kliendisuhtluse ja -toe otstarbel.

Andmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvides.

Konekesko Eesti AS on põllumajandustehnika, ehitus- ja metsamasinate müügile ja müügijärgsele teenindamisele spetsialiseerunud ettevõte. Selle seadusliku äritegevuse kaudu teostab Konekesko Eesti oma äritegevuse õigust. Konekesko Eestil on oma äritegevuse raames ka õigus enda tegevust arendada, suurendada oma konkurentsivõimet, pakkuda oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele, sisse nõuda võlgnevusi ja tagada uute lepinguliste partnerite usaldusväärsus. Et Konekesko Eesti kliendid on ärikliendid, peab kliendil olema määratud kontaktisik, kelle abil kliendi ja Konekesko Eesti vaheline tegevus ellu viiakse.

 4. Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse meie teenuste jaoks järgmiselt:

 • Kontaktisiku andmeid säilitatakse aja jooksul, mil ta tegutseb kontaktisikuna, ja kolm kuud pärast seda, kui oleme saanud teate, et see isik ei ole enam kontaktisik.
 • Raamatupidamises kasutatavate dokumentide andmeid säilitatakse aasta lõpuni ja veel kuus aastat pärast seda.

 

5. Mis õigused Teil on?

Õigus andmetega tutvuda

Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, teavitame Teid, kas me töötleme Teie isikuandmeid, ja esitame Teile Teie andmete koopia.

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus puudulikke isikuandmeid täiendada ja ebaõigeid andmeid parandada.

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende säilitamiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Õigus esitada vastuväiteid

Töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvides äritegevuse raames pärast seda, kui oleme hinnanud, et andmete töötlemine ei riku Teie isikuandmete kaitset. Sellistes olukordades on Teil õigus esitada andmete töötlemisele vastuväide Teie konkreetse olukorraga seotud alustel.

Võite igal ajal esitada ka vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Õigus töötlemist piirata

Teil võib olla õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, töötleb vastutav töötleja Teie andmeid üldjuhul üksnes andmete säilitamise teel. See õigus on Teil näiteks juhul, kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui olete töötlemisele vastuväite esitanud ja Teie taotlust ei ole veel rahuldatud.

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Taotluse oma õiguste teostamiseks võite esitada isiklikult meie masinakeskustes või saatke e-kiri aadressile data@kesko.ee.Taotlust esitades peate esitama isikut tõendava dokumendi.

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Konekesko Eesti vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka eri teenuseosutajatega. Konekesko Eesti püüab teha koostööd vaid parimate partneritega ja vastutab oma teenuseosutajate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel. Teenuseosutajad võivad muutuda, kuid nende hulgas on: 

 • IT-teenuste osutajad
 • Turundusteenuste osutajad
 • Klienditeenuste osutajad

Isikuandmeid peetakse edastatuks väljapoole ELi ja EMP piirkondi meie IT-teenuse partneri kaudu, sest isikuandmetele pääseb juurde Indiast. Oleme sõlminud oma teenuseosutajaga isikuandmete edastust käsitleva lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on avaldatud aadressil:

Teatavatel ametiasutustel on seadusest tulenev õigus isikuandmetele juurde pääseda. Need on näiteks politsei-, tolli-, piirivalve- ja maksuasutused. 

8. Õigus esitada kaebus     

Kui arvate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. Soomes on järelevalveasutus andmekaitseombudsman.

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

Et saaksime osutada teenuseid ettevõttele, mida Te esindate, peame töötlema vajalikke isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks Teie nimi ja kontaktandmed.

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende, millele on osutatud käesolevas dokumendis. Kui hiljem tekib uusi töötlemise eesmärke, teavitame Teid nendest ja töötlemise õiguslikust alusest. Vajaduse korral küsime Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

Ajakohastame teavet ettevõtte kohta (nt allkirjaõigusliku isiku nimi) Creditinfo Eesti AS. Uute klientide leidmiseks kasutame avalikke allikaid, nt Creditinfo Eesti AS.

13. Andmekaitseametnik

Võite ühendust võtta Kesko Oyj andmekaitseametnikuga, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada Kesko Groupis oma õigusi seoses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

tietosuojavastaava@kesko.fi

Post:

Tietosuojavastaava

Kesko Oyj

PL 1

00016 Kesko

Andmekaitse: tagasiside ja päringud

1. Registripidaja (isikuandmete vastutav töötleja):

Konekesko Oy, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Soome

2. Vastutav isik:

Konekesko Eesti AS

Postiaadress: Konekesko Eesti AS, Põrguvälja tee 3a, Pildiküla, Rae vald, 75308, Harjumaa, Eesti

E-post: info@kesko.ee

3. Registri nimetus:

Konekesko / Tagasiside ja päringud

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk (registri kasutamine):

Tagasiside vorm võimaldab anda Konekeskole tagasisidet ja edastada päringuid. Tagaside vorm küsib tagasiside töötlemiseks saatja kontaktandmeid, samas on tagasisidet võimalik edastada ka anonüümselt.

Päringu saamisel teeb registripidaja või asjaomane Kesko üksus kõik võimaliku küsimusele vastamiseks või korraldab tagasiside kohaseks käsitlemiseks täiendava kontakti.

Tagasiside vormis esitatud teave kustutatakse registrist kolme kuu möödumisel päringule vastamise või päringu alusel toimunud muu kontakti kuupäevast. Juhul, kui tagasiside käsitlemine nõuab korduvaid kontakte, arvestatakse kolmekuulist perioodi viimase kontakti toimumisest.

Tagasiside, mis registripidaja hinnangul ei nõua saatjaga kontakteerumist, kustutatakse registrist ühe kuu möödumisel tagasiside saamisest.

5. Registriandmete koosseis:

Registris salvestatakse järgmine tagasiside vormis saatja poolt esitatud teave: saatja nimi, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, esitatud teabe sisu.

6. Isikuandmete allikad:

Tagasiside andja poolt esitatud isikuandmed.

7. Isikuandmete edastamine:

Esitatud teavet edastatakse tagasiside käsitlemiseks üksnes Konekesko asjaomasele partnerile.

Välisriiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu või ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, võib isikuandmeid edastada üksnes isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tingimustel.

8.Turvalisuse põhimõtted:

Elektroonilises vormis tagasiside prinditakse paberkandjale üksnes vajadusel. Koheselt pärast tagasiside kohase käsitlemise lõpetamist väljaprindid hävitatakse. 

Tagasiside jõuab Konekeskoni e-kirjana. Vastavate e-kirjade lugemise, saatmise ja kustutamise õigused on üksnes asjaomastel andmeid töötlevatel Konekesko töötajatel.

Mistahes tagasisidet edastatakse tagasiside käsitlemise eesmärkidel üksnes Konekesko partnerile, keda tagasiside puudutab.

9. Andmetega tutvumise õigus:

Registrisse kantud isikutel on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, taotleda ebaõigete andmete parandamist ja kasutada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Andmetega tutvumiseks ja andmete parandamiseks tuleb edastada punktis 2 märgitud vastutavale isikule kirjalik taotlus või leppida nimetatud isikuga kokku andmetega tutvumise võimaldamises registripidaja asukohas. 

Privaatsus ja kasutustingimused:

Kasutustingimused

Konekesko veebilehe (www.konekesko.com) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. Konekesko veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et Konekesko võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Konekesko veebilehe kasutamisest hoiduda.

Autoriõigused

Konekesko veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. Konekesko jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti.  Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma Konekesko eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Pressiteateid, materjalipanga sisu ja prinditavad logosid on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Konekesko veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma Konekesko eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid

 „KONEKESKO“, KONEKESKO logo ning Konekesko toodete ja teenuste nimed ja logod on Konekeskole või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Vastutuse välistus

Konekesko veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. Konekesko ei taga veebilehel sisalduva või viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. Konekesko ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. Konekesko ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. Konekesko jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi. 

Konekesko veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. Konekeskol puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida Konekesko ei ole loonud või avaldanud ja Konekesko nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. Konekesko ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Konekesko ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Konekesko vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.

Materjali edastamine Konekeskole

Materjali edastamisega mistahes Konekesko serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali Konekeskole vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

Konekesko ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. Konekeskol on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Privaatsuse kaitse

Konekesko töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Soome õigusaktidega. Konekesko veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt Konekeskole antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks Konekesko veebilehel.

Küpsised

Konekesko võib oma veebilehel konekesko.com ja teistel Kesko Grupi veebilehtedel kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Google Analytics

Üldine

See veebileht kasutab Google Analytics'it, veebilehtede analüüsimise teenust firmalt Google Inc.

Konekesko kasutab Google Analytics'it meie veebilehe analüüsimise ja regulaarse parandamise eesmärgil. Kogutud statistika võimaldab meil oma veebilehe sisu paremaks muuta ning muuta see Teie kui kastuaja jaoks atraktiivsemaks.

Õiguslik alus Google Analytics'i kasutamiseks on Art. 6(1)(1)(f) GDPR ja Art. 15(3) Telemedia Act [TMG]. Meie huvi on parandada meie poolt pakutavat ja optimeerida meie veebilehte.

IP anonüümseks muutmine ja andmete ülekanne

Üldiselt küpsiste genereeritud informatsioon Teie veebilehe kasutamise kohta saadetakse ühte USA-s asuvasse Google'i serverisse, kus seda säilitatakse. Sellel veebilehel kasutab Konekesko Google Analytics'it laiendiga “_anonymizeIp()”. See tähendab, et IP aadresse töödeldakse lühendatud formaadis, mis teeb võimatuks IP aadressi sidumise kellegi isikuga. Kui mingisugust Teie kohta käivat infot saaks Teie isikuga seostada, arvatakse see informatsioon koheselt välja ja isiklikud andmed kustutatakse. Osana IP anonüümseks muutmise protsessist lühendatakse Teie IP aadress Google'i poolt juba eelnevalt, kuni see on ikka veel EL liikmesriikides või Euroopa majanduspiirkonda kuuluvates riikides. Ainult väga erilistel juhtudel võidakse Teie täielik IP aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse saata enne lühendamist. Google'i peakontor asub USA-s ja firma järgib EU-US Privacy Shield raamistikku. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Järgneval lingil klikkides saate vaadata praegust sertifikaati: https://www.privacyshield.gov/list

Selle kokkuleppe kohaselt USA ja Euroopa Komisjoni vahel on viimane otsustanud, et ettevõtetel, kes järgivad Privacy Shield raamistikku, on piisav andmekaitse tase. Neil erandjuhtudel, kui isikuandmed saadetakse USA-sse, tagatakse selle leppe kohaselt piisav andmekaitsetase.

Google Analytics'i deaktiveerimine / andmete kogumisega mitte nõustumine

IP aadessit, mille Teie veebibrauser Google Analytics'is saadab, ei kombineerita Google'i poolt mingite teiste andmetega. Saate takistada küpsiste salvestamist oma arvutisse, muutes oma veebibrauseri seadeid. Palun pange tähele, et seda tehes ei pruugi te saada osa veebisaidi kogu funktsionaalsusest. Saate ka takistada küpsise poolt genereeritavate andmete edastamist Google'ile Teie veebilehe kasutamise kohta (kaasa arvatud Teie IP aadress) ja Google'i poolt selle töötlemist, laadides alla ja intalleerides veebibrauseri jaoks plug'in'i järgmiselt lingilt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Lisateavet Google Analyticsi andmete käitlemise kohta leiate Google'i privaatsusavaldusest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Google Tag Manager

Google Tag Manager on lahendus, mis võimaldab meil hallata niinimetatud "veebilehe silte" ühe liidese kaudu (näiteks Google Analyticsi ja teiste Google'i turundusteenuste lisamine meie veebilehe pakkumisse). Tag Manager ise (mis kasutab silte) ei töötle mingeid kasutajale kuuluvaid isikuandmeid. Et saada rohkem teavet kasutajate isikuandmete töötlemise kohta, vaadake palun järgnevat infot Google Services Tag Manager'is: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

Tehniline teave

Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Teenus toetab brausereid Internet Explorer 10, Firefox 17, Google Chrome 20 ja nende uuemaid versioone,  samuti nutiseadmeid, mis kasutavad iOS, Android ja Windows Phone operatsioonisüsteeme. Teenuse kõigi funktsionaalsuste parimaks kasutatavuseks palun kontrollige, et brauseris oleks võimaldatud Javascript.