Andmekaitse ja privaatsus

Andmekaitse: tagasiside ja päringud

1. Registripidaja (isikuandmete vastutav töötleja):

Konekesko Oy, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Soome

2. Vastutav isik:

Konekesko Eesti AS

Postiaadress: Konekesko Eesti AS, Põrguvälja tee 3a, Pildiküla, Rae vald, 75308, Harjumaa, Eesti

E-post: info@kesko.ee

3. Registri nimetus:

Konekesko / Tagasiside ja päringud

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk (registri kasutamine):

Tagasiside vorm võimaldab anda Konekeskole tagasisidet ja edastada päringuid. Tagaside vorm küsib tagasiside töötlemiseks saatja kontaktandmeid, samas on tagasisidet võimalik edastada ka anonüümselt.

Päringu saamisel teeb registripidaja või asjaomane Kesko üksus kõik võimaliku küsimusele vastamiseks või korraldab tagasiside kohaseks käsitlemiseks täiendava kontakti.

Tagasiside vormis esitatud teave kustutatakse registrist kolme kuu möödumisel päringule vastamise või päringu alusel toimunud muu kontakti kuupäevast. Juhul, kui tagasiside käsitlemine nõuab korduvaid kontakte, arvestatakse kolmekuulist perioodi viimase kontakti toimumisest.

Tagasiside, mis registripidaja hinnangul ei nõua saatjaga kontakteerumist, kustutatakse registrist ühe kuu möödumisel tagasiside saamisest.

5. Registriandmete koosseis:

Registris salvestatakse järgmine tagasiside vormis saatja poolt esitatud teave: saatja nimi, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, esitatud teabe sisu.

6. Isikuandmete allikad:

Tagasiside andja poolt esitatud isikuandmed.

7. Isikuandmete edastamine:

Esitatud teavet edastatakse tagasiside käsitlemiseks üksnes Konekesko asjaomasele partnerile.

Välisriiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu või ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, võib isikuandmeid edastada üksnes isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tingimustel.

8.Turvalisuse põhimõtted:

Elektroonilises vormis tagasiside prinditakse paberkandjale üksnes vajadusel. Koheselt pärast tagasiside kohase käsitlemise lõpetamist väljaprindid hävitatakse. 

Tagasiside jõuab Konekeskoni e-kirjana. Vastavate e-kirjade lugemise, saatmise ja kustutamise õigused on üksnes asjaomastel andmeid töötlevatel Konekesko töötajatel.

Mistahes tagasisidet edastatakse tagasiside käsitlemise eesmärkidel üksnes Konekesko partnerile, keda tagasiside puudutab.

9. Andmetega tutvumise õigus:

Registrisse kantud isikutel on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, taotleda ebaõigete andmete parandamist ja kasutada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Andmetega tutvumiseks ja andmete parandamiseks tuleb edastada punktis 2 märgitud vastutavale isikule kirjalik taotlus või leppida nimetatud isikuga kokku andmetega tutvumise võimaldamises registripidaja asukohas. 

Privaatsus ja kasutustingimused:

Kasutustingimused

Konekesko veebilehe (www.konekesko.com) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. Konekesko veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et Konekesko võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Konekesko veebilehe kasutamisest hoiduda.

Autoriõigused

Konekesko veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. Konekesko jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti.  Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma Konekesko eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Pressiteateid, materjalipanga sisu ja prinditavad logosid on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Konekesko veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma Konekesko eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid

 „KONEKESKO“, KONEKESKO logo ning Konekesko toodete ja teenuste nimed ja logod on Konekeskole või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Vastutuse välistus

Konekesko veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. Konekesko ei taga veebilehel sisalduva või viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. Konekesko ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. Konekesko ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. Konekesko jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi. 

Konekesko veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. Konekeskol puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida Konekesko ei ole loonud või avaldanud ja Konekesko nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. Konekesko ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Konekesko ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Konekesko vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.

Materjali edastamine Konekeskole

Materjali edastamisega mistahes Konekesko serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali Konekeskole vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

Konekesko ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. Konekeskol on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Privaatsuse kaitse

Konekesko töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Soome õigusaktidega. Konekesko veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt Konekeskole antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks Konekesko veebilehel.

Küpsised

Konekesko võib oma veebilehel konekesko.com ja teistel Kesko Grupi veebilehtedel kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Tehniline teave

Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Teenus toetab brausereid Internet Explorer 10, Firefox 17, Google Chrome 20 ja nende uuemaid versioone,  samuti nutiseadmeid, mis kasutavad iOS, Android ja Windows Phone operatsioonisüsteeme. Teenuse kõigi funktsionaalsuste parimaks kasutatavuseks palun kontrollige, et brauseris oleks võimaldatud Javascript.